HISTORY
HISTORY / ARCHIVE

ออร์เคสตร้าระดับอาชีพ

วงแรกของไทย

First Orchestra

ดนตรีคลาสสิกเริ่มเป็นที่สนใจของคนไทย และถือกำเนิดวงดนตรีคลาสสิกโดยการสถาปนาของในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ครูชาวอิตาเลียนมาฝึกสอนวงดนตรี “เครื่องสายฝรั่งหลวง” ของพระองค์ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ “ขุนเจนรถรัฐ” (พระเจนดุริยางค์) มาดูแลวงต่อ และ 3 ปีต่อจากนั้นพระองค์โปรดเกล้าฯ เปิดการแสดง Symphonic Concert สำหรับประชาชนขึ้น ณ โรงละครหลวงสวนมิสกวันและที่ศาลาสหทัย สถานกาแฟนรสิงห์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ จนหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศเสนอข่าวว่าเป็นวงดนตรีที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออก กระทั่งปี พ.ศ. 2505 กลุ่มคนที่รักดนตรีคลาสสิก นำโดย ศ. กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , ผศ. สมัยสารท สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และพลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ได้ให้กำเนิดวงดนตรีคลาสสิกในตำนาน นาม “Pro Musica” ซึ่งในยุคนั้นถือว่าก้าวหน้าไปไกลมาก

In 1958, Pro Musica came into being as a string quartet and subsequently grew into a small chamber orchestra. M.L.Usni Pramoj was an original founder, violinist in the quartet, concertmaster of the orchestra, occasional conductor, and general manager. The orchestra received much support from the Goethe Institute, various cultural missions, and a few business concerns. It became Thailand’s first non-government professional orchestra with the aim of promoting classical music in Thailand. The orchestra performed regularly until 1975 when it metamorphosed into the Bangkok Symphony Orchestra. Recently, it became apparent that there was still a need for a small and more mobile chamber orchestra. Thus the Pro Musica Orchestra was revived

โปรมูสิกา ในปัจจุบัน

วงดนตรี Pro Musica ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยเริ่มจากวงดนตรีสตริงควอเต็ท และพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นเป็นวงดนตรีเชมเบอร์ออร์เคสตร้า พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ผู้ก่อตั้ง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวง ผู้จัดการวงผู้แสดงเดี่ยวและผู้อำนวยเพลง โดยได้รับความสนับสนุนจากสถาบันเกอเธ่ รวมทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศอื่นๆ นับว่าเป็นวงออร์เคสตร้าระดับอาชีพวงแรกของประเทศไทย นอกเหนือไปจากวงดนตรีของหน่วยงานราชการต่างๆ วงดนตรี Pro Musica ออกแสดงคอนเสริต์อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลายาวนาน โดยได้แสดงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2518 และในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติโดยวงดนตรี Pro Musica ที่กรุงเทพฯ ลอนดอน เบอร์ลิน บรัสเซลล์ และเฮก

สมาชิกของ Pro Musica ประกอบด้วย อาจารย์สอนดนตรีในมหาวิทยาลัยและสถาบันดนตรีต่างๆ และนักดนตรีรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันอื่นๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะฝึกซ้อมและออกแสดงในระดับมาตรฐานนานาชาติ จากการแสดงในทวีปยุโรปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ได้รับการตอบรับจากผู้ฟังในทวีปยุโรปอย่างดียิ่ง

พลเรือเอก

หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช

H.E Admiral M.L. Usni Pramoj 


ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยเพลง / Founder and Honorary Conductor

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และเนติบัณฑิตจากสำนักงาน Gray’s Inn ประเทศอังกฤษ มีความสนใจดนตรีมาตั้งแต่เด็ก เมื่อสำเร็จการศึกษากลับสู่ประเทศไทย พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมบุกเบิกเพลงประเภทคลาสสิกในประเทศไทย และได้ร่วมก่อตั้งวง Pro Musica ซึ่งต่อมาเติบโตแปลงเป็นวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ปัจจุบันมีผลงานอยู่สม่ำเสมอ อาทิ ผู้อำนวยเพลง เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือที่เล่นไวโอลิน วิโอล่า และนักประพันธ์เพลง

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และศิลปินแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลอาเซียน สาขาศิลปะการแสดง และปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแสดงดนตรี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

H.E Admiral M.L. Usni Pramoj studied law at  Oxford   University  and qualified as a barrister-at-law at Gray’s  Inn . However, music has been his abiding passion since childhood. After completing his studies abroad, he returned to help pioneer Western classical music in  Thailand , being a co-founder of  The Pro Musica orchestra which subsequently metamorphosed into the Bangkok Symphony Orchestra. Today, he continues to be active as a conductor, violinist, violist, and composer. He is a Privy Councillor and Thai National Artist, as well as recipient of the Asean Award for the performing arts and Honorary Doctorate of Music from  Silpakorn   University ,  Mahidol   University  and  Chulalongkorn   University .